3 Sales

Kitty Date Amount Info
17 Jan 2020 3.25000... ETH

#585091 | Gen 10

13 Jan 2020 2.82879... ETH

#583192 | Gen 8

20 Dec 2019 2.50000... ETH

#587772 | Gen 10

Copyright 2017 KittyExplorer.com - Privacy - Disclaimer-of-liability - interesting links: Cryptokitties , KittyHats , Infura